Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

Ισολογισμός Ταμείου του ΣΕΠΦ για το 2014

Υπόλοιπο 31/12/2013     : 745,72 €
Έσοδα μέσα στο 2014     : 190,29 €
Έξοδα μέσα στο 2014     : 475,18 €
Ταμειακό Υπόλοιπο 31/12/2014 : 460,83 €

Δεν υπάρχουν σχόλια: